ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ, ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A PT-WEBOLDALAK LÁTOGATÓINAK ÉS FELHASZNÁLÓINAK
PDF-VÁLTOZAT

BEVEZETÉS

A szolgáltató/szervezet/adatkezelő – miközben a weboldalait működteti – az általa kezelt site-okra látogatók, illetve az ezeken a felületeken regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre olvasói élményt, tájékoztatást, illetve széleskörű információszolgáltatást nyújtson, ezenkívül a nyári gyermek- és ifjúsági táboraiba való részvételhez biztosítsa a támogatói és a jelentkezési, illetve a számlázási feltételeket.

A szolgáltató/szervezet/adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

A jelen tájékoztató és szabályzat a természetes személyek személyes adatainak védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – tartalmára.

CÉL

A szolgáltató/szervezet/adatkezelő egyéb belső szabályzatainak és előírásainak szabályozása a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságának védelme érdekében, illetve az adatkezelési tevékenységek tekintetében, valamint biztosítani a személyes adatok megfelelő kezelését.

A jelen tájékoztató és szabályzat fontos célja, hogy annak megismerésével és betartásával a szolgáltató/szervezet/adatkezelő munkatársai képesek legyenek a természetes személyek adatainak kezelését jogszerűen végezni.

A felhasználók/regisztrált személyek széleskörű tájékoztatása a szolgáltató/szervezet/adatkezelő által kezelt weboldalak használatával összefüggő tudnivalókról.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal (IP-cím, sütik), ezért ezek egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a felhasználók/regisztrált személyek azonosítására, profiljuk létrehozására.

A fentiek okán az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett – vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett személy az internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet.

Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha a felhasználó/regisztrált személy az elektronikus szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat vagy cselekedetet hajt végre, vagy olyan nyilatkozatot, illetve cselekedet tesz, amely az adott összefüggésben az érintett személy hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez egyértelműen jelzi.

A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyesadat-kezelés kockázataival, következményeivel, a kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal.

A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely szavatolja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas használatát, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a kezelésükhöz alkalmazott eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve az adatok jogosulatlan felhasználását.

A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg kell tenni.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE JOGSZERŰ, HA AZ ALÁBBIAK VALAMELYIKE TELJESÜL

Ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Ha az adatkezelés a szolgáltatóra/szervezetre/adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ha az adatkezelés a szolgáltató/szervezet/adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Ha az adatkezelésre a szolgáltatóra/szervezetre/adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében kerül sor, vagy ha az közérdekű feladat végrehajtásához, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, az adatkezelésnek az uniós jogban vagy valamely tagállam jogában foglalt jogalappal kell rendelkeznie.

Ha az adatkezelés az érintett életének vagy más fent említett természetes személy érdekeinek védelmében történik. Más természetes személy létfontosságú érdekeire hivatkozással személyes adatkezelésre elvben csak akkor kerülhet sor, ha a szóban forgó adatkezelés egyéb jogalapon nem végezhető.

Ha a szolgáltató/szervezet/adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremt az adatkezelésre. Ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

A jogos érdek fennállásának megállapításához körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e ésszerűen arra, hogy az adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.

Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekeivel szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintett nem számít további adatkezelésre.

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését.

ADATKEZELÉS, FELTÉTELEK, FELADATOK, HOZZÁJÁRULÁS

Át kell tekinteni az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés koncepcióját, az információs önrendelkezési jog érvényesülését, a jogszerű adatkezelést és adatfeldolgozást pedig az adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal összhangban kell biztosítani.

Az érintett személynek nyújtott adatkezelési tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető legyen; azt világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni és megjeleníteni.

Az érintett személy főbb jogai a személyes adatainak kezelésével összefüggésben a következők:
– hozzáférés;
– helyesbítés;
– törlés;
– adatkezelés korlátozása;
– a profilalkotás és az automatizált adatkezelés elleni tiltakozás;
– az adathordozhatóság joga.

Az érintett személy hozzájárulásából félreérthetetlenül ki kell derülnie, hogy az érintett személy beleegyezik az adatkezelésbe.

Amennyiben az adatkezelés az érintett személy hozzájárulásán alapul, kétség esetén a szolgáltatónak/szervezetnek/adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett személy hozzájárult.

Az érintett személy jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, amely cselekedete nem érinti a visszavonás előtti – hozzájáruláson alapuló – adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

A hozzájárulás megadása vagy visszavonása előtt a szolgáltatónak/szervezetnek/adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül – ám legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül – tájékoztatnia kell az érintettet. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható.

A gyermekek személyes adatkezelése esetén kiemelt figyelmet kell fordítani az adatkezelési szabályok betartására. A 18. életévét be nem töltött gyermek esetén a személyes adatok kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha és amennyiben a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

AZ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA

Ez a szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésének védelmére és azok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor.

A szolgáltatónak/szervezetnek/adatkezelőnek kötelező adatvédelmi tisztviselőt alkalmaznia/megneveznie.

Az adatvédelmi tisztviselő személyére vonatkozó alkalmazási/kijelölési kötelezettség kiterjed minden közhatalmi vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervre (függetlenül attól, hogy milyen adatokat dolgoz fel), valamint egyéb olyan szervezetekre, amelyek fő tevékenysége az egyének szisztematikus, nagymértékű megfigyelése, vagy amelyek a személyes adatok különleges kategóriáit nagy számban kezelik.

SZOLGÁLTATÓ, SZERVEZET, ADATKEZELŐ

Név: PEOPLE TEAM Alapítvány
Székhely: H–1028 Budapest, Tárkony utca 76.
Adószám: 18068557-1-41
Nyilvántartási szám: 01-01-0005259
A szabályzat tartalmáért felelős személy: Palotás Attila, alapító, projektfelelős
A szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2017. január 5.
A szabályzat érvényessége: visszavonásig
A szabályzat hatálya kiterjed: a tisztségviselőkre, alkalmazottakra, munkatársakra, adatvédelmi tisztviselőre

A szolgáltató/szervezet/adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatót, illetve adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot az alábbi weboldalaknál alkalmazza:

https://angoltaborok.hu/
https://ater.hu/
https://gamertaborok.hu/
https://gyerektaborok.com/
https://gyermektabor.info/
https://kecskenewsas.hu/
https://kecskenewsas.pta.hu/
https://legjobbtabor.hu/
https://legjobbtaborok.hu/
https://napkozisgyerektabor.hu/
https://napkozistaborok.hu/
https://nyelvitabor.hu/
https://peopleteam.hu/
https://ppz.hu/
https://taborgyerekeknek.hu/
https://taborozz.hu/
https://tesodjon.hu/

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége oldalanként egységesen: GDPR menüpont.

ADATKEZELŐ, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Az adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermettség, valamint az adatkezelés ellátására való alkalmasság alapján kell kijelölni.

Az adatvédelmi tisztviselő a szolgáltató/szervezet/adatkezelő alkalmazottja is lehet, de szolgáltatási szerződés keretében is elláthatja feladatait.

Az érintett a személyes adatai kezeléséhez és jogai gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat.

Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási és az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti.

Az adatvédelmi tisztviselő más feladatokat is elláthat, de a feladatokkal kapcsolatban összeférhetetlenség nem állhat fenn.

ELÉRHETŐSÉGEK

Név: Palotás Attila
Cím: H–1028 Budapest, Tárkony utca 76.
Levelezési cím: H–1028 Budapest, Tárkony utca 76.
E-mail: info@peopleteam.hu
Telefon: +36 1 275 7576

AZ ADATKEZELŐ FELADATAI

Az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre, valamint hogy képes legyen igazolni azt, hogy az adatkezelési tevékenységek a hatályos jogszabályoknak megfelelnek.

Az adatkezelő mindenkor az adatkezelés jellegével, hatókörével, körülményeivel és céljaival összhangban, valamint a természetes személyek jogait és szabadságait érintő kockázat figyelembevételével kell eljárjon.

A SZEMÉLYES ADATOK FELÜLVIZSGÁLATA

Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.

A szervezet vezetője által megállapított rendszeres felülvizsgálati határidő 10 év.

FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK

GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelés-korlátozás: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy ez a természetes vagy jogi személy harmadik fél-e.

Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban személyes adatokhoz hozzáférhetnek, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon (különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján; valamely testrész vagy a testet alkotó anyag – beleértve a genetikai adatokat és a biológiai mintákat is – teszteléséből vagy vizsgálatából származó információk alapján) azonosítható.

AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését, valamint betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait – különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.

A személyes adatok gyűjtése kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő, releváns és csak a szükséges mértékű.

A személyes adatok tárolása olyan formában történik, hogy az az érintettek azonosítását csak szükséges ideig teszi lehetővé.

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett – vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. Ilyen hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett valamely internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre; valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.

A hozzájárulás az ugyanazon cél érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

Ha az érintett a hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával garantálva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

A szolgáltató/szervezet/adatkezelő adatkezelést végző munkatársa fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért.

Amennyiben a munkatárs tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

TÁJÉKOZTATÁS, JOGOK

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.

Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az érintett részére megadni, illetve ha az adatokat nem az érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, ésszerű határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani.

Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát.

Az érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy megismerje különösen a személyes adatok kezelésének céljait, továbbá – ha lehetséges – azt, hogy a személyes adatok kezelése milyen időtartamra vonatkozik.

Az érintett jogosult különösen arra, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a személyes adatok gyűjtésére vagy más módon való kezelésére az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség, vagy ha az érintett visszavonta az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását.

ADATBIZTONSÁG

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére.

Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK, WEBREGISZTRÁCIÓ, TÁBOROZÁSI RÉSZVÉTELI SZÁNDÉK

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató/szervezet/adatkezelő az általa kezelt site-okra látogatók, illetve az ezeken a felületeken regisztrált személyek számára olvasói élményt, tájékoztatást, illetve szerteágazó információszolgáltatást nyújtson, ezenkívül a nyári gyermek- és ifjúsági táboraiba való részvételhez biztosítsa a támogatói és a jelentkezési, illetve a számlázási feltételeket, valamint a táborszervezéssel kapcsolatos kommunikációt.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató/szervezet/adatkezelő által kezelt site-ok látogatói, illetve az ezeken a felületeken regisztráltak, ezenkívül a szolgáltató/szervezet/adatkezelő nyári gyermek- és ifjúsági táboraiba jelentkező személyek, valamint a táborozást finanszírozó támogatók és ügyfelek.

Az adatkezelés időtartama a mindenkori konkrét felhasználói/regisztrált személyi cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult.

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, az adatok törlése pedig az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásakor történik.

Az adatok megismerésére jogosultak a szolgáltató/szervezet/adatkezelő és munkatársai.

Az érintett jogosult arra, hogy adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Az érintett személy jogosult arra, hogy hozzájárulását az adatkezeléshez bármikor visszavonja, kérésére a szolgáltató/szervezet/adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve hogy törölje azokat, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a megadott elérhetőségeken.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A táborszervezéshez bekért személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a támogatói igazolások kiállításához szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

A számlázási, illetve a támogatói igazolás kiállításához szükséges adatok törlése jogszabályi előírás szerint történik.

A KEZELT ADATOK KÖRE

Név
Saját e-mail-cím
Születési dátum
Becenév
Lakcím
Tajszám
Személyiigazolvány-szám
Útlevélszám
Diákigazolvány-szám
Telefonszám
Értesülés
Allergia, betegség, érzékenység, gyógyszer
Arckép
Ismerősök, testvérek
Beszélt nyelvek
Gondviselő
Gondviselő telefonszáma
Gondviselő e-mail-címe
A táborba utazás módja
A táborban alvásra vonatkozó IGEN/NEM kérdés

A felhasználó/regisztrált személy adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló gomb szándékos megnyomásával teheti meg.

Az adatkezelési adatok konkrét célja: azonosítás, kapcsolattartás, a támogatói igazolás kiállítása.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fent részletezett adatkezelési információk és tájékoztató, valamint a jogszabályok szerinti eljárásra jogosult.

A tájékoztató és szabályzat vonatkozik az érintett személy regisztrációs adataira is; az érintett személy beleegyezik, hogy a szolgáltató/szervezet/adatkezelő a szélesebb körű szolgáltatásnyújtás érdekében tárolja és felhasználja az érintett személy által megadott regisztrációs adatokat.

A szolgáltató/szervezet/adatkezelő különösképpen jogosult: a regisztráció alkalmával megadott kiegészítő adatokat – névhez nem kötötten, a táborszervezéssel összefüggésben – statisztikai és marketingcélokra felhasználni.

A szolgáltató/szervezet/adatkezelő az érintett személy beleegyezése alapján fenntartja magának a jogot, hogy az érintett személy által közölt adatok alapján célzott (perszonalizált) hirdetéseket (úgynevezett banner és szöveges formában), reklámleveleket, valamint a levelek végén található reklámot, illetve közösségimédia-felületeken üzenetet küldjön.

SZÁMLA, TÁMOGATÓI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

Számla, illetve támogatói igazolás kiállítása esetén az adatkezelés célja a vonatkozó jogszabályok által előírt dokumentáció elkészítése, a támogató vagy vevőpartner azonosítása, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató/szervezet/adatkezelő támogatói és vevőpartnerei.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja.

Az adatok törlése: a számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak a szolgáltató/szervezet/adatkezelő és munkatársai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus, illetve a kiállított dokumentumokon papír alapú.

A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető a megadott elérhetőségeken e-mailben, telefonon vagy levélben.

A KEZELT ADATOK KÖRE

A támogató (támogatói igazolás) vagy vevő (számla) neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma, a fizetés módja.

A felhasználó/regisztrált személy adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló gomb szándékos megnyomásával teheti meg.

Az adatkezelési adatok konkrét célja: dokumentáció elkészítése, a támogató vagy vevőpartner azonosítása, kapcsolattartás.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljárásra jogosult.

SÜTIK

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó/regisztrált személy számítógépén, és olyan információt tartalmaznak/rögzítenek, mint például az oldal beállításai, a bejelentkezés állapota, a látogatás ténye vagy ideje.

A sütik tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott apró fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználó/regisztrált személy látogatói élményét. A sütik segítségével a weboldal emlékszik a webhely beállításokra, és felkínál helyileg releváns tartalmakat, amiről a szolgáltató/szervezet/adatkezelő a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó/regisztrált személy hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a szolgáltatónak/szervezetnek/adatkezelőnek a sütik használatára a weboldal működtetéséhez feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználó/regisztrált személynek lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások (Settings, Preferences stb.) menüpontban bármikor törölje a böngészőjéből.

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: a szolgáltató/szervezet/adatkezelő a sütik használatával nem kezel személyes adatokat.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol a tartalmakat a közösségi felhasználók/regisztrált személyek hozzák létre, illetve terjesztik.

A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók/regisztrált személyek tartalombefogadókból tartalomszerkesztőkké váljanak.

A közösségimédia-felület az internetes alkalmazások olyan platformja, amelyen a felhasználók/regisztrált személyek által létrehozott tartalom található – például Facebook, Google+, Instagram, Twitter stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése, az itt közkézen forgó információk pedig fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó- és hanganyagok, üzenőfalak, e-mailek stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó/regisztrált személy nyilvános profilképe is.

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó/regisztrált személy.

Az adatgyűjtés célja: a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó/regisztrált személy feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó/regisztrált személy teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

GOOGLE ANALYTICS

A szolgáltató/szervezet/adatkezelő a weboldalai a Google Analytics alkalmazást használják.

Google Analytics alkalmazása esetén: a Google Analytics belső sütik alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblapfelhasználók/regisztrált személyek szokásairól.

A szolgáltató/szervezet/adatkezelő megbízásából a Google az információkat felhasználva kiértékeli a felhasználók/regisztrált személyek tevékenységét és szokásait.

A Google  további szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít a weboldal üzemeltetője részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet (Google Analytics letiltó böngészőbővítmény): „Ha nem szeretné az Ön által kezelt webhely forgalmát a Google Analytics rendelkezésére bocsátani, akkor telepítse a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a bővítmény megakadályozza a webhelyeken futó Google Analytics JavaScript-kódot (gtag.js, ga.js, analytics.js és dc.js) abban, hogy megossza a webhely látogatási adatait a Google Analytics szolgáltatással. A Google Analytics letiltó böngészőbővítmény nem akadályozza meg más webhely-analitikai eszközök használatát, továbbá nem akadályozza meg magának a webhelynek, illetve a más elemzési szolgáltatásoknak való adatküldést sem.”

ADATVÉDELEM, ADATGYŰJTÉS, GOOGLE, HIVATKOZÁSOK

Adatvédelem és biztonság/Az adatok védelme – ITT

A Google adatvédelmi irányelvei – ITT

Adatvédelem részletesen (PDF) – ITT

ADATFELDOLGOZÓ, TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

Név: FairComp Kft.
Székhely: H–1037 Budapest, Kunigunda utca 41/b
Adószám: 12220535-2-41
Weboldal: https://faircomp.hu/
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://peopleteam.hu/

A megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett virtuális szerver tárolja.

Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, és mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldalak működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: a weboldalak működésének végéig, illetve a weboldalak működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig.

Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

AZ ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGOK

A TÁJÉKOZTATÁSKÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a szolgáltató/szervezet/adatkezelő milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Erről a szolgáltató/szervezet/adatkezelő haladéktalanul – ám legfeljebb 30 napon belül – intézkedik, a felhasználó/regisztrált személy által megadott e-mailre tájékoztatást küld.

A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az adatainak módosítását. Erről a szolgáltató/szervezet/adatkezelő haladéktalanul – ám legfeljebb 30 napon belül – intézkedik, a felhasználó/regisztrált személy által megadott e-mailre tájékoztatást küld.

A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az adatainak törlését. Erről a szolgáltató/szervezet/adatkezelő haladéktalanul – ám legfeljebb 30 napon belül – intézkedik, a felhasználó/regisztrált személy által megadott e-mailre tájékoztatást küld.

A ZÁROLÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az adatainak zárolását. A zárolás addig tart, amíg a felhasználó/regisztrált személy által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Erről a szolgáltató/szervezet/adatkezelő haladéktalanul – ám legfeljebb 30 napon belül – intézkedik, a felhasználó/regisztrált személy által megadott e-mailre tájékoztatást küld.

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A szolgáltató/szervezet/adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, a tiltakozás megalapozottságának kérdésében döntést hoz. Erről a szolgáltató/szervezet/adatkezelő haladéktalanul – ám legfeljebb 15 napon belül – intézkedik, a felhasználó/regisztrált személy által megadott e-mailre tájékoztatást küld.

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉS

A felhasználó/regisztrált személynek az esetlegesen tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén haladéktalanul értesítenie kell a szolgáltatót/szervezetet/adatkezelőt, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. A szolgáltató/szervezet/adatkezelő köteles mindent megtenni a felhasználó/regisztrált személy érdekében a vázolt probléma megoldásáért.

Amennyiben a felhasználó/regisztrált személy megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, erről a felhasználó/regisztrált személy értesítheti a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: H–1530 Budapest, Pf. 5
Cím: H–1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: https://naih.hu
Koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

Az érintett személy a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül eljár. A jogorvoslatot az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
– A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
– A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

PEOPLE TEAM Alapítvány
kuratórium, táborszervezés, táborvezetés